HANUMAN CHALISA PDF | 40 verses in hindi, english, marathi, kannada

hanuman chalisa in kannada lyrics | ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ

 

hanuman chalisa in kannada lyrics
hanuman chalisa in kannada lyrics

HANUMAN CHALISA IN KANNADA LYRICS | ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ

|| ದೋಹಾ ||
ಶ್ರೀಗುರು ಚರಣ್ ಸರೋಜ್ ರಾಜ್, ನಿಜಮನ ಮುಕುರ ಸುಧಾರಿ. |
ವರಣೌ ರಘುಬರ್ ಬಿಮಲ್ ಜಾಸು, ಜೋ ದಾಯಕ ಫಲಚಾರಿ. |
ಬುದ್ಧಿಹೀನ ತನು ಜಾನಿಕೆ, ಸುಮಿರೌ ಪವನ ಕುಮಾರ. |
ಫೋರ್ಸ್ ವಿಟ್ ಬಿಡ್ಯಾ ದೇಹು ಮೋಹಿನ್, ಹರ್ಹು ಕಾಲೆಸ್ ಬಿಕಾರ್. |

|| ಚೌಪಾಈ ||
ಜಯ ಹನುಮಾನ್ ,ಜ್ಞಾನ ಗುಣ ಸಾಗರ | 
ಜಯ ಕಪೀಶ ತಿಹು ಲೋಕ ಉಜಾಗರ ||
ರಾಮ್‌ದೂತ್ ಅತುಲತ್ ಬಾಲ್ ಧಮಾ. | ಅಂಜನಿ-ಮಗ ಪವನ್ಸುತ್ ನಾಮಾ. ||
ಮಹಾಬೀರ್ ಬಿಕ್ರಮ್ ಭಜರಂಗಿ. | 
ಕುಮತಿ ನಿವಾರ ಸುಮತಿ ಕೇ ಸಂಗೀ ||
ಕಾಂಚನ್ ಬರಾನ್ ಬಿರಾಜ್ ಸುಬೆಸ್ಸಾ. | 
ಕಾನನ ಕುಂಡಲ್ ಕುಂಚಿತ ಕೇಸಾ. ||
ಹಾಥವಜ್ರ ಔ ಧ್ವಜಾ ವಿರಾಜೈ | 
ಕಾಂಥೇ ಮೂಂಜ ಜನೇವೂ ಸಾಜೈ
ಶಂಕರ್ ಸುವನ್ ಕೇಸರಿನಂದನ್. | 
ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಮಹಾ ಜಗ್ ಬಂದನ್. ||
ವಿದ್ಯಾವಾನ್ ಗುನಿ ಅತಿ ಚತುರ್ |
 ರಾಮ ಕಾಜ ಕರಿವೇ ಕೋ ಆತುರ ||
ಪ್ರಭು ಚರಿತ್ರ ಸುನಿವೇ ಕೋ ರಸಿಯಾ | 
ರಾಮ್ ಲಖನ್ ಸೀತಾ ಮ್ಯಾನ್ ಬಾಸಿಯಾ. ||
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪಧರಿ ಸಿಯಹಿ ದಿಖಾವಾ | 
ವಿಕಟ ರೂಪಧರಿ ಲಂಕ ಜರಾವಾ ||
ಭೀಮ ರೂಪ್ ಧಾರಿ ಅಸುರ ಸಂಹರೆ. | ರಾಮಚಂದ್ರದ ಕಾಮ ಸಂವಾರೆ. ||
ಲೈ ಸಜೀವನ್ ಲಖನ್ ಜಿಯೆ | 
ಶ್ರೀ ರಘುಬೀರ್ ಹರ್ಷಿ ಉರ್ ತಂದರು. ||
ರಘುಪತಿ ಕೀನ್ಹೀ ಬಹುತ ಬಡಾಯೀ | 
ತುಮ ಮಮ ಪ್ರಿಯ ಭರತಹಿ ಸಮ ಭಾಯೀ ||
ಸಹಸ ವದನ ತುಮ್ಹರೋ ಯಶಗಾವೈ |
 ಅಸ ಕಹಿ ಶ್ರೀಪತಿ ಕಂಠ ಲಗಾವೈ ||
ರಘುಪತಿ ಕೀನ್ಹೀ ಬಹುತ ಬಡಾಯೀ | 
ತುಮ ಮಮ ಪ್ರಿಯ ಭರತಹಿ ಸಮ ಭಾಯೀ ||
ಸಹಸ ವದನ ತುಮ್ಹರೋ ಯಶಗಾವೈ | 
ಅಸ ಕಹಿ ಶ್ರೀಪತಿ ಕಂಠ ಲಗಾವೈ ||
ಸನಕಾದಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಮುನೀಶಾ | 
ನಾರದ ಶಾರದ ಸಹಿತ ಅಹೀಶಾ ||
ಯಮ ಕುಬೇರ ದಿಗ್ಪಾಲ್ ಜಹಾನ್ ತೆ. | 
ಕವಿ ಕೋವಿದ ಕಹಿ ಸಕೇ ಕಹಾಂ ತೇ ||
ತುಮ ಉಪಕಾರ ಸುಗ್ರೀವಹಿ ಕೀನ್ಹಾ | 
ರಾಮ್ ಮಿಲಾಯ್ ರಾಜ್ ಪ್ಯಾಡ್ ದಿನ್ಹಾ. ||
ತುಮ್ಹರೋ ಮಂತ್ರ ವಿಭೀಷಣ ಮಾನಾ | 
ಲಂಕೇಶ್ವರ ಭಯೇ ಸಬ ಜಗ ಜಾನಾ ||
ಜುಗ್ ಸಹಸ್ರಾ ಜೋಜನ್ ಮೇಲೆ ಭನು | 
ಲೀಲ್ಯೋ ತಾಹಿ ಮಧುರ ಫಲ ಜಾನೂ ||
ಪ್ರಭು ಮುದ್ರಿಕಾ ಮೇಲಿ ಮುಖ ಮಾಹೀ | 
ಜಲಧಿ ಲಾಂಘಿ ಗಯೇ ಅಚರಜ ನಾಹೀ ||

 

ದುರ್ಗಮ ಕಾಜ ಜಗತ ಕೇ ಜೇತೇ | 
ಸುಗಮ ಅನುಗ್ರಹ ತುಮ್ಹರೇ ತೇತೇ ||
ರಾಮ ದುಆರೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ | 
ಹೋತ ನ ಆಜ್ಞಾ ಬಿನು ಪೈಸಾರೇ ||
ಸಬ ಸುಖ ಲಹೈ ತುಮ್ಹಾರೀ ಶರಣಾ | 
ತುಮ ರಕ್ಷಕ ಕಾಹೂ ಕೋ ಡರ ನಾ ||
ಆಪನ ತೇಜ ತುಮ್ಹಾರೋ ಆಪೈ | 
ತೀನೋಂ ಲೋಕ ಹಾಂಕ ತೇ ಕಾಂಪೈ ||
ಭೂತ ಪಿಶಾಚ ನಿಕಟ ನಹಿ ಆವೈ | 
ಮಹವೀರ ಜಬ ನಾಮ ಸುನಾವೈ ||
ನಾಸೈ ರೋಗ ಹರೈ ಸಬ ಪೀರಾ | 
ಜಪತ ನಿರಂತರ ಹನುಮತ ವೀರಾ ||
ನಾಸಾಯಿ ಕಾಯಿಲೆ ಹರೈ ಸಬ್ ಪೈರಾ | 
ಜಪತ್ ನಿರಂತರ ಹನುಮತ್ ಬೀರಾ. ||
ಸಂಕಟ ಸೇಂ ಹನುಮಾನ ಛುಡಾವೈ | 
ಮನ ಕ್ರಮ ವಚನ ಧ್ಯಾನ ಜೋ ಲಾವೈ ||
ಸಬ ಪರ ರಾಮ ತಪಸ್ವೀ ರಾಜಾ | 
ತಿನಕೇ ಕಾಜ ಸಕಲ ತುಮ ಸಾಜಾ ||
ಔರ ಮನೋರಧ ಜೋ ಕೋಯಿ ಲಾವೈ | 
ಸೋಯಿ ಅಮಿತ್ ಜೀವನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಪಾವೈ. ||
ಚಾರೋ ಯುಗ ಪರಿತಾಪ ತುಮ್ಹಾರಾ | 
ಪಾರ್ಸಿತ ಜಗತ್ ಉಜಿಯಾರಾ. ||
ಸಾಧು ಸಂತ ಕೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ | 
ಅಸುರ ನಿಕಂದನ್ ರಾಮ್ ದುಲಾರೆ … ||
ಅಷ್ಠಸಿದ್ಧಿ ನವ ನಿಧಿ ಕೇ ದಾತಾ | 
ಅಸ ವರ ದೀನ್ಹ ಜಾನಕೀ ಮಾತಾ ||
ರಾಮ ರಸಾಯನ ತುಮ್ಹಾರೇ ಪಾಸಾ | 
ಸಾದ ರಹೋ ರಘುಪತಿ ಕೇ ದಾಸಾ ||
ತುಮ್ಹರೇ ಭಜನ ರಾಮಕೋ ಪಾವೈ | 
ಜನ್ಮ ಜನ್ಮ ಕೇ ದುಖ ಬಿಸರಾವೈ ||
ತಡವಾಗಿ ರಘುಬರ್ ಪುರ್ ಬಂದರು | 
ಜಹಾಂ ಜನ್ಮ ಹರಿ-ಭಕ್ತ ಕಹಾಯೀ ||
ಔರ ದೇವತಾ ಚಿತ್ತ ನ ಧರಯೀ | 
ಹನುಮತ ಸೇಯಿ ಸರ್ವ ಸುಖ ಕರಯೀ ||
ಸಂಕಟ ಕಟೈ ಮಿಟೈ ಸಬ ಪೀರಾ | 
ಜೋ ಸುಮಿರೈ ಹನುಮತ ಬಲ್ಬೀರ ||
ಜೈ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಗೋಸಾಯಿ | 
ಕೃಪಾ ಕರ್ಹು ಗುರುದೇವನಂತೆ. ||
ಜೋ ಶತ ವಾರ ಪಾಠ ಕರ ಕೋಯೀ | 
ಛೂಟಹಿ ಬಂದಿ ಮಹಾ ಸುಖ ಹೋಯೀ ||
ಜೋ ಯಹ ಪಡೈ ಹನುಮಾನ ಚಾಲೀಸಾ | ಹೋಯ್ ಸಿದ್ಧಿ ಸಖಿ ಗೌರಿಸಾ ||
ತುಲಸೀದಾಸ ಸದಾ ಹರಿ ಚೇರಾ | 
ಕೀಜೈ ನಾಥ ಹೃದಯ ಮಹ ಡೇರಾ ||

|| ದೋಹಾ ||
ಪವನ್ ತನಯ್ ಸಂಕತ್ ಹರನ್, ಮಂಗಳ ಮೂರತಿ ರೂಪ್ ||
ರಾಮ ಲಖನ ಸೀತಾ ಸಹಿತ, ಹೃದಯ ಬಸಹು ಸುರಭೂಪ್ || 

Hanuman chalisa kannada pdf

For the offline support of hanuman chalisa lyrics in kannada. We can provide you the pdf of the lyrics. 
Comming soon... 

Read more:- 

Thank you for visit on www.hanumanchalisapdf.in

Visit again
If you are not very cheap, then like, share & comment on this article on social media.

LYRICS MOMENT
@lyricsmoment Lyrics Moment Is one of the best Popular Indian Lyrics Website Which Provides Latest English, Hindi, Punjabi, Haryanvi, all song lyrics.lyricsmoment

Related Posts

Post a Comment

Follow by Email