-->
Piano notations 🎹

Hanuman chalisa in sinhala

 

හනුමාන් චාලීසා


දෝහා

ශ්රී ගුරු චරණ සරෝජ රජ නිජමන මුකුර සුධාරි ।

වරණෞ රඝුවර විමලයශ ජෝ දායක ඵලචාරි ॥

බුද්ධිහීන තනුජානිකෛ සුමිරෞ පවන කුමාර ।

බල බුද්ධි විද්යා දේහු මෝහි හරහු කලේශ විකාර ॥


ධ්යානම්

ගෝෂ්පදීකෘත වාරාශිං මශකීකෘත රාක්ෂසම් ।

රාමායණ මහාමාලා රත්නං වංදේ-(අ)නිලාත්මජම් ॥

යත්ර යත්ර රඝුනාථ කීර්තනං තත්ර තත්ර කෘතමස්තකාංජලිම් ।

භාෂ්පවාරි පරිපූර්ණ ලෝචනං මාරුතිං නමත රාක්ෂසාංතකම් ॥


චෞපාඊ

ජය හනුමාන ජ්ඤාන ගුණ සාගර ।

ජය කපීශ තිහු ලෝක උජාගර ॥ 1 ॥


රාමදූත අතුලිත බලධාමා ।

අංජනි පුත්ර පවනසුත නාමා ॥ 2 ॥


මහාවීර වික්රම බජරංගී ।

කුමති නිවාර සුමති කේ සංගී ॥3 ॥


කංචන වරණ විරාජ සුවේශා ।

කානන කුංඩල කුංචිත කේශා ॥ 4 ॥


හාථවජ්ර ඖ ධ්වජා විරාජෛ ।

කාංථේ මූංජ ජනේවූ සාජෛ ॥ 5॥


ශංකර සුවන කේසරී නංදන ।

තේජ ප්රතාප මහාජග වංදන ॥ 6 ॥


විද්යාවාන ගුණී අති චාතුර ।

රාම කාජ කරිවේ කෝ ආතුර ॥ 7 ॥


ප්රභු චරිත්ර සුනිවේ කෝ රසියා ।

රාමලඛන සීතා මන බසියා ॥ 8॥


සූක්ෂ්ම රූපධරි සියහි දිඛාවා ।

විකට රූපධරි ලංක ජලාවා ॥ 9 ॥


භීම රූපධරි අසුර සංහාරේ ।

රාමචංද්ර කේ කාජ සංවාරේ ॥ 10 ॥


ලාය සංජීවන ලඛන ජියායේ ।

ශ්රී රඝුවීර හරෂි උරලායේ ॥ 11 ॥


රඝුපති කීන්හී බහුත බඩායී ।

තුම මම ප්රිය භරත සම භායී ॥ 12 ॥


සහස්ර වදන තුම්හරෝ යශගාවෛ ।

අස කහි ශ්රීපති කංඨ ලගාවෛ ॥ 13 ॥


සනකාදික බ්රහ්මාදි මුනීශා ।

නාරද ශාරද සහිත අහීශා ॥ 14 ॥


යම කුබේර දිගපාල ජහාං තේ ।

කවි කෝවිද කහි සකේ කහාං තේ ॥ 15 ॥


තුම උපකාර සුග්රීවහි කීන්හා ।

රාම මිලාය රාජපද දීන්හා ॥ 16 ॥


තුම්හරෝ මංත්ර විභීෂණ මානා ।

ලංකේශ්වර භයේ සබ ජග ජානා ॥ 17 ॥


යුග සහස්ර යෝජන පර භානූ ।

ලීල්යෝ තාහි මධුර ඵල ජානූ ॥ 18 ॥


ප්රභු මුද්රිකා මේලි මුඛ මාහී ।

ජලධි ලාංඝි ගයේ අචරජ නාහී ॥ 19 ॥


දුර්ගම කාජ ජගත කේ ජේතේ ।

සුගම අනුග්රහ තුම්හරේ තේතේ ॥ 20 ॥


රාම දුආරේ තුම රඛවාරේ ।

හෝත න ආජ්ඤා බිනු පෛසාරේ ॥ 21 ॥


සබ සුඛ ලහෛ තුම්හාරී ශරණා ।

තුම රක්ෂක කාහූ කෝ ඩර නා ॥ 22 ॥


ආපන තේජ සම්හාරෝ ආපෛ ।

තීනෝං ලෝක හාංක තේ කාංපෛ ॥ 23 ॥


භූත පිශාච නිකට නහි ආවෛ ।

මහවීර ජබ නාම සුනාවෛ ॥ 24 ॥


නාසෛ රෝග හරෛ සබ පීරා ।

ජපත නිරංතර හනුමත වීරා ॥ 25 ॥


සංකට සේ හනුමාන ඡුඩාවෛ ।

මන ක්රම වචන ධ්යාන ජෝ ලාවෛ ॥ 26 ॥


සබ පර රාම තපස්වී රාජා ।

තිනකේ කාජ සකල තුම සාජා ॥ 27 ॥


ඖර මනෝරධ ජෝ කෝයි ලාවෛ ।

තාසු අමිත ජීවන ඵල පාවෛ ॥ 28 ॥


චාරෝ යුග ප්රතාප තුම්හාරා ।

හෛ ප්රසිද්ධ ජගත උජියාරා ॥ 29 ॥


සාධු සංත කේ තුම රඛවාරේ ।

අසුර නිකංදන රාම දුලාරේ ॥ 30 ॥


අෂ්ඨසිද්ධි නව නිධි කේ දාතා ।

අස වර දීන්හ ජානකී මාතා ॥ 31 ॥


රාම රසායන තුම්හාරේ පාසා ।

සදා රහෝ රඝුපති කේ දාසා ॥ 32 ॥


තුම්හරේ භජන රාමකෝ පාවෛ ।

ජන්ම ජන්ම කේ දුඛ බිසරාවෛ ॥ 33 ॥


අංත කාල රඝුපති පුරජායී ।

ජහාං ජන්ම හරිභක්ත කහායී ॥ 34 ॥


ඖර දේවතා චිත්ත න ධරයී ।

හනුමත සේයි සර්ව සුඛ කරයී ॥ 35 ॥


සංකට ක(හ)ටෛ මිටෛ සබ පීරා ।

ජෝ සුමිරෛ හනුමත බල වීරා ॥ 36 ॥


ජෛ ජෛ ජෛ හනුමාන ගෝසායී ।

කෘපා කරහු ගුරුදේව කී නායී ॥ 37 ॥


ජෝ ශත වාර පාඨ කර කෝයී ।

ඡූටහි බංදි මහා සුඛ හෝයී ॥ 38 ॥


ජෝ යහ පඩෛ හනුමාන චාලීසා ।

හෝය සිද්ධි සාඛී ගෞරීශා ॥ 39 ॥


තුලසීදාස සදා හරි චේරා ।

කීජෛ නාථ හෘදය මහ ඩේරා ॥ 40 ॥


දෝහා

පවන තනය සංකට හරණ - මංගළ මූරති රූප් ।

රාම ලඛන සීතා සහිත - හෘදය බසහු සුරභූප් ॥

සියාවර රාමචංද්රකී ජය । පවනසුත හනුමානකී ජය । බෝලෝ භායී සබ සංතනකී ජය ।

LYRICS MOMENT
@lyricsmoment Lyrics Moment Is one of the best Popular Indian Lyrics Website Which Provides Latest English, Hindi, Punjabi, Haryanvi, all song lyrics.lyricsmoment

Related Posts

Post a Comment

Subscribe Our Newsletter
close